szerelmes-idezetek

Szerelmes idézetek amelyek egyben párkapcsolati tippek is

Ezekre van szükséged, hogy alkalmazkodni tudj a szerelmedhez:

 1. érzelmi elfogadás
 2. intellektuális elfogadás
 3. megfelelő életforma
 4. közös programok
 5. kompromisszumok
 6. sikeres együttlét
 7. lemondások

Szerelmes idézetek alkalmazkodással kapcsolatban:

“A szerelmi kapcsolatok sikere több­szintű alkalmazkodást tesz szüksé­gessé. Legfontosabb a partnerek al­kalmazkodása egymáshoz. Ez magá­ba foglalja egymás intellektuális, ér­zelmi elfogadását, az életforma, az életvezetési stílus, az ízlés és a kedv­telések összehangolását.”

Zavartalan együttélés csak valamennyi érintett fél kölcsönös alkalmazkodási készsége esetén alakulhat ki.”

“Egyes fiatalok félreértik az alkalmaz­kodást, a kompromisszumok szüksé­gességét, s ezt valamilyen rossznak, megvetésre méltó, gerinctelen, meg­alkuvó magatartásként értékelik.”

“Az egymást szerető emberek ennek ne tulajdonítsanak különösebb jelentő­séget, annak, ha kevésbé sikeres egy együttlét, nem szabad szégyellni, hanem adják meg egymás számára az összehangolódáshoz szükséges időt, mind az együttlétek gyakoriságát, mind annak módját illetően.”

“Miután nincs két egyformán gondolkodó, érző, egyforma szokásokkal, ízlésekkel rendelkező ember, minden emberi vi­szony fenntartása szükségszerűen le­mondásokat is követel. A lényeg az, hogy a lemondások megérik-e azt, amit ezen az úton biztosíthat az em­ber a maga számára.”

Erre van szükséged a szerelmi boldogsághoz:

 1. érzelmi biztonság
 2. életcél
 3. anyagi biztonság
 4. közös tervek
 5. emberi kibontakozás
 6. egymás fejlődésének támogatása
 7. konfliktusok megoldása

Szerelmes idézetek boldogsággal kapcsolatban:

“A szerelem maradéktalan érzelmi biztonságot,  életcélt, biz­tonságot, és perspektívát jelenti a párkapcsolatban.”

“A boldogság egyike a leginkább misztifikált fogalmaknak. Sokan va­lamilyen végleges, változatlan, örök­ké egyformán extatikus állapotot, el­viselhetetlen édességű rózsaszín „cu­korszirup” életet értenek rajta. Ilyen állandó eksztázis nem létezik, hiszen minden felfokozottság lényege, hogy rövid ideig tart.”

“Egy boldog kapcsolat jellemzője, hogy valahová tart, a partnerek „úton vannak”, egymás fejlődését, érését, pozitív válto­zásait elősegítik, kölcsönösen azokat a tulajdonságokat hívják életre és fokozzák, amelyek pozitív emberi ki­bontakozásukat eredményezik.”

A boldogság nem zárja ki a partnerek közötti vitát, a konfliktust sem. A lé­nyeg, hogy képesek legyenek ezek megoldására, a továbblépésre.”

“Egy párkapcsolat minősége egyrészt attól függ, hogy mennyire tudják ki­elégíteni egymás intellektuális, érzel­mi és intim igényeit; másrészt at­tól, hogy személyiségüknek milyen pozitív vagy negatív lehetőségeit vált­ják valóra, erősítik egymásban.”

Erre van szükséged a harmonikus szerelemhez egy családban:

 1. családtagok érzelmi rendezettsége
 2. biztonság
 3. nyílt, őszinte, egyértelmű viselkedés
 4. családtagok egyenrangúsága (belső szabadság, emberi méltóság tiszteletben tartása, egymásért érzett felelősség)
 5. kedvességek, figyelmességek
 6. ajándékok a házastársnak továbbra is
 7. sok együtt töltött szabadidő

Szerelmes idézetek családdal kapcsolatban:

“A harmonikus családi élet feltétele a családtagok érzelmi rendezettsége, biztonsága; a szülők kiegyensúlyo­zott házassága, a nyílt, őszinte, egyértelmű viselkedés, a családtagok egyenrangú partnerszerepe; egymás belső szabadságának, emberi méltó­ságának tiszteletben tartása, az egy­másért érzett felelősség.”

“A családi élet megromlása mögött legtöbbször a házasság válsága, ön­zés, félelemből, anyagi vagy konven­cionális okokból hozott elviselhetet­len kompromisszumok állnak.”

“Családot alapítva az emberek egy ré­sze úgy érzi, hogy most már révbe ért, nincs szükség további erőfeszíté­sekre a házastárs szerelmének bizto­sításához; feleslegesek a kedveskedé­sek, az ajándékok, a figyelmességek, a bókok; megengedhető a testi elha­nyagoltság; nem kell változatos, ér­dekes programokról gondoskodni; a gyerek örüljön, hogy „mindene meg­van” stb. Ezt sokszor fáradtsággal, túlterheltséggel indokolják. Való igaz, hogy a családi élet feltételeinek biztosítása sokszor fokozott erőfeszí­tést igényel. Mégis rosszul sáfárko­dik az, aki elkényelmesedve, egyhan­gúan ismétlődő, unalmas mindenna­pokká változtatja a családi életet, mert saját életformáját, legfontosabb környezetét engedi tönkremenni. Té­ves álláspont, amely szerint a család már magától is funkcionál. A családi életet éppúgy kell ápolni, gondozni, mint egy növényt vagy kertet, ahhoz, hogy éveken, évtizedeken keresztül örömteli életformát biztosítson a csa­ládtagok számára.”

Ezekből veszed észre, ha diszharmónia és elhidegülés van a kapcsolatodban:

 1. felszín alatti ellentétek
 2. őszinteség elkerülése
 3. szerepek játszása
 4. spontán viselkedés megváltozása
 5. unalmas kapcsolat

Szerelmes idézetek diszharmóniával kapcsolatban:

“A szerelmi lángolás lanyhulásával a leplezett vagy elhárított ellentétek felszínre bukkanhatnak, és csalódást okozhatnak. Ilyenkor gyakran a part­nerre irányul a harag, mert „nem olyan, mint amilyennek elképzel­tem”, holott az ember több joggal ha­ragudhatna önmagára, amiért nem volt elég jó emberismerő.”

“A csalódás megelőzésének legjobb módja az őszinteség, minden „megjátszás” elkerülése. Szerelmi kapcso­latban azért sem érdemes színlelni, szerepeket játszani, mert akkor az ér­zelmek a szerepnek szólnak és nem a valóságos személynek.

“A szerelem kez­detén mindenki igyekszik a legjobb oldaláról megmutatkozni, a partner kedvéért fékezik vagy megváltoztat­ják spontán viselkedésüket.

“Nem szabad diszharmó­niaként értékelni azokat az időnként jelentkező és megoldható konfliktu­sokat, amelyek minden kapcsolatban előfordulnak. E nélkül nem valósul­hat meg két ember összecsiszolódása, egymásra hangolódása.”

“A szerelmi diszharmó­nia akkor keletkezik, ha a konfliktu­sok ismétlődnek, mélyülnek és nem oldódnak meg.”

“Elhidegülés legtöbbször akkor követ­kezik be, ha a szerelem elvakultságában két nagyon össze nem illő ember társul egymáshoz; vagy ha egyéni fejlődésük, sorsalakulásuk az évek során szélsőségesen eltérő irányba fordul.”

“Elhidegülést okozhat a partnerek önzése; ha hagyják el­szürkülni, eseménytelenné, unalmas­sá válni a kapcsolatot; ha az együtt­élést vagy a házasságot valamilyen gyakorlati cél érdekében határozták el, ha a megismer­kedés kezdetétől szerepeket játszot­tak, és ezért alig tudtak valamit egy­más valódi karakteréről; ha érzelmi­leg nagyon éretlenül kerültek össze.”

Miért fontos, hogy diszkréten viselkedjetek a szerelemben?

 1. harmonikus párkapcsolat alapja
 2. felszabadult bizalom
 3. biztonságérzet
 4. érzelmileg felnőtt ember sajátossága

Szerelmes idézetek diszkrécióval kapcsolatban:

“A kölcsönös diszkréció a harmoni­kus együttélés egyik alapvető feltéte­le, e nélkül nem alakulhat ki sem fel­szabadult bizalom, sem biztonságér­zet.”

“A diszkréció az érett, érzelmileg gaz­dag, felnőtt ember sajátossága. Az indiszkréció fakadhat érzelmi közöny­ből, de legfőképpen a személyiség éretlenségének következménye.”

Ez történik, ha elkényezteted a szerelmed:

 1. irreális igények alakulnak ki
 2. csökkenti a realitásérzetet
 3. csökkenti az önfegyelmet
 4. csökkenti az önkontrollt
 5. megnehezítheti a beilleszkedést egy társaságba
 6. később: sok konfliktus, elégedetlenség, csalódás

Szerelmes idézetek kényeztetés témában:

“Az elké­nyeztetett szerelmes ember a környezetével szemben támasztott irreális igényeit végül is mint neki természetszerűleg járó jogokat éli meg.”

“Az elkényeztetés rontja a realitásérzéket, az önfe­gyelmet, az önkontrollt és megnehe­zíti a beilleszkedést a különböző kö­zösségekbe, ahol rendszerint nem biztosított a kivételezett bánásmód. Az elkényeztetett nők és férfiak a pá­ros kapcsolatokban is nehezebben tudnak alkalmazkodni egymáshoz, elkényeztetettségük sok konfliktus, elégedetlenség, csalódás forrása le­het.”

Innen tudhatod meg, ha szerelmileg éretlen a szerelmed:

 1. képtelen felelősséget vállalni érted
 2. nem tud elviselni tartós kapcsolatot
 3. szeszélyesen viselkedik
 4. csábulékony
 5. egoista a szerelemben
 6. intellektuális éretlenség
 7. szociálisan éretlen

“Szerelmi éretlenséget jelent, ha valaki képtelen felelősséget vállalni partne­réért, nem tud elviselni tartós kap­csolatot, pillanatnyi hangulatai, sze­szélyei szerint változtatja viselkedé­sét; s főként éretlenségi tünet a csábulékonyság, a pillanatnyi helyzetek­ben való sodródás, az alkalmak által felkínált szexuális lehetőségekről va­ló lemondás képtelensége.”

“Az intellektuális érettség a reális önismeretet, a való­ságérzéket, a helyzetek megoldására alkalmas ítélőképességet jelenti; míg az éretlen embert irreális fantáziák vezérlik, képtelen beleélni magát partnerének helyzetébe, önmagát és érdekeit tekinti minden dolog mérté­kének.”

“A szociálisan érett em­ber szerelmi életében is megtalálja az egyensúlyt ösztönigényei, érzelmei és erkölcsi normái között.”

“Az egoizmus a szerelemben, azt jelenti, hogy az egyén minden tör­ténést önmagára vonatkoztatva, kizá­rólag a saját szempontjából él át, ön­magával hoz kapcsolatba, önmagát tekinti minden dolog mértékének.”

Ha a szerelmed féltékeny azt ezekből a jelekből láthatod:

 1. rivalizációs helyzetet próbaként éli meg
 2. kizárólagosságra törekszik
 3. másokkal való összehasonlítást kedvezőtlenül éli meg
 4. birtokolni akar
 5. indokolatlan gyanakvás
 6. hamisan igazolva látja feltételezéseit
 7. agresszív
 8. depresszív

Szerelem idézetek, féltékenység a szerelemben:

“A fenyegető, ve­szélynek a megélése, hogy a szeretett fél valaki másnak a kedvéért hűtlen lesz, sőt elveszíthető; a rivalizációs helyzet próbatételként való megélé­se.”

“Az ember szerelmi életében a félté­kenység lehetősége — adott helyze­tekben és bizonyos határok között — természetes érzés. Aki valakit szeret, az magától értetődően kizárólagos­ságra törekszik, és nem szívesen osz­tozik ebben az érzelemben.”

“Amikor az egymáshoz fűződő érzelmi kötés köl­csönös, a féltékenység nem szokott problémát okozni.”

“A féltékenység akkor jelentkezik, ha az egyik fél úgy érzi, hogy jobban szeret, mint a másik, számára fonto­sabb a kapcsolat, mint a partneré­nek. A féltékenység kialakulásában majdnem mindig szerepet játszanak provokáló tényezők, pl. a partner vi­selkedése, flörtjei, kacérsága, egy harmadik fél közeledése stb. A kap­csolat féltése, őrzése természetes ve­lejárója az érzelmi kötődésnek, hi­szen az ember még egy számára ked­ves tárgyért is aggódik, bánkódik el­vesztésén vagy tönkremenésén.”

“Válságba kerülő kapcsolat esetén a felek néha megpróbálkoznak a másik fél „féltékennyé tevésével”, azaz pro­vokatív célból kezdenek flörtölni va­lakivel azért, hogy személyük fontos­ságát fokozzák partnerük szemében, a kapcsolat elvesztési lehetőségének felvillantásával. Ez az őszintétlen manipuláció néha ideig-óráig ered­ményes lehet, de végül is csak „tüneti kezelés”, hiszen nem próbálja feltár­ni és megoldani a kapcsolat krízisé­nek valódi okait, s a problémák egy idő után újra, még fokozottabban je­lentkeznek”

“Mint minden érzelem, a féltékenység is kóros mértékben felfokozódhat. A kizárólagosságra való törekvés bir­toklássá válik, a kórosan féltékeny ember partnerét tulajdonának tekin­ti, akinek semmilyen öröme nem le­het rajta kívül és tőle függetlenül. Nem egy kapcsolatot tesz tönkre egyik vagy másik fél irreális, indoko­latlan féltékenysége, amely a partner mindennapi gyötrésévé, életének megkeserítésévé fajulhat. A kórosan féltékeny embert mindig fokozott hiú­ság és egyidejűleg súlyos önértéke­lési bizonytalanság, önbizalomhiány jellemzi.”

“A féltékeny úgy érzi, hogy a má­sokkal való összehasonlítás számára csak kedvezőtlen lehet, minden rivalizációs helyzetben előrevetíti saját kudarcát.”

“A kóros féltékenység foko­zott képzeleti tevékenységgel jár: nemcsak partnerét, de önmagát is ál­landóan a hűtlenség erotikusán kiszí­nezett fantáziáival gyötri; jelentősé­get tulajdonít a normális emberi érintkezés, kedvesség, tetszeni vágyás szokásos megnyilvánulásainak, és azokat a tervezett hűtlenség jeleként értékeli. Az állandó indokolatlan gyanakvás, bizalmatlanság, számon­kérés és felelősségre vonás végül is sértő és megalázó lesz a partnerre, és gyakran éppen ez „hajtja bele” a kapcsolatba való menekülésbe.”

“A kórosan féltékeny ember végül is igazolva látja saját feltétele­zéseit, holott azoknak bekövetkezését éppen ő idézte elő viselkedésével. A kóros féltékenység legsúlyosabb formáiban már ún. vonatkoztatási téveszmékhez, paranoid reakciók ki­alakulásához vezethet, amikor a fél­tékeny ember környezetének minden megnyilvánulását saját személyével hozza kapcsolatba és ellene elköve­tett árulásként értelmezi. Ezért az ilyen ember szélsőségesen agresszív­vé vagy depresszívvé válhat.”

Figyelj oda szerelemedre, mert:

“A figyelmesség sok örömteli pillanatot, kellemes élményt okoz a szerelmi kapcsolatban, színe­zi, gazdagítja az együttélést, a szere­tet megnyilvánulása.”

“Az udvarlás, a szerelem időszakában a figyelmesség általában spontán késztetés. Az évek múlásával a házas­ságban azonban gyakran alábbhagy. A kölcsönös figyelmesség megszűné­se egyik oka lehet a kapcsolat elszürkülésének.

Figyelmesség tippek pároknak:

 • a partner ap­ró kívánságainak, szokásainak emlé­kezetben és tiszteletben tartása,
 • meg­lepetésszerű megajándékozása egy-egy szál virággal,
 • édességgel,
 • zenei CD,
 • könyvvel,
 • a születésna­pok, névnapok, évfordulók megün­neplése,
 • kedvenc ételeinek elkészíté­se,
 • a zavartalan pihenés biztosítása stb.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.